Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

KOP Mali Tablolar

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

 

MALİ TABLOLAR

23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin (GYMY) 327 nci maddesinde yer alan "Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar, ……..yayımlanır." hükmü gereğince, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminden (KBS) alınan Bakanlığımıza ait Diğer Mali Tabloları aşağıda yayımlanmıştır. 

KOP 2017 Mali Tablolar

 

NAKİT AKIŞ TABLOLARI

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49 uncu, 80 inci ve geçici 3 üncü maddeleri ile 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi hükümlerine dayanılarak, 23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 316 ncı maddesi kapsamında hazırlanmış olan Başkanlığımıza ait Nakit Akış Tabloları web sayfamızda yayımlanması gerekmektedir. Nakit Akış Tabloları yıllara göre yayınlanmıştır.